• تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

، به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، با صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه، “آيين‏ نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم” ابلاغ شد.

متن کامل این آیین نامه به شرح ذیل است:

 آيين‏ نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم

در اجرای تبصره ماده ۱۳۰ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستری”، آيين نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگي بررسي صحنه جرم ” به شرح مواد آتي است:

فصل اول ـ تعاريف و کليات

ماده ۱ ـ صحنه جرم محلی است که مرتکب جرم رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است.

ماده ۲ – حفظ صحنه جرم عبارت است از کليه اقدامات و تدابير حفاظتي براي حفظ آثار، علايم و دلايل جرم و جلوگيري از امحاء آنها و يا تغيير و اضافه نمودن آثاری به صحنه جرم با روش‌هايی از قبيل محصور کردن، گماردن مأموران محافظ و ممانعت از تردد اشخاص غير مجاز و يا حيوانات.

تبصره ۱- حفظ صحنه جرم در محيط مجازي مطابق آيين نامه جمع آوري و استناد پذيري ادله الكترونيكي، مصوب ۱۲/۵/۱۳۹۳ رييس قوه قضاييه می باشد.

تبصره۲- حفظ صحنه جرم حسب مورد برعهده ضابطان محل وقوع جرم و ساير اشخاصي است که در قوانين پيش ‏بيني گرديده است. حفظ صحنه جرم از زمان اطلاع از وقوع جرم تا هر زمان که مقام قضايي ضروري بداند، ادامه مي يابد.

ماده ۳- پيگيري و انجام اقدامات لازم مربوط به امدادرساني به مصدومين احتمالي در صحنه جرم و در صورت ضرورت جلوگيري از حوادث احتمالي بعدي از قبيل آتش سوزي، انفجار، ريزش آوار، به عهده ضابطان مربوط محل و با دستور رييس گروه بررسي صحنه جرم صورت مي پذيرد. در موارد ضروري مربوط به امدادرساني فوري، امدادرسانان ضمن انجام وظيفه، در صورت برخورد با جرم غير قابل گذشت موظفند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

ماده ۴- بررسي صحنه جرم عبارت است از مجموعه اقدامات فني، علمي و قضايي در صحنه جرم براي کشف و شناسايي، بررسي اوليه، مستندسازي از قبيل يادداشت ‏برداري، تصويربرداري، عکس برداري و تهيه کروکي، جمع آوري، بسته‏ بندي، برچسب و شماره‏ گذاري دلايل و مدارک جرم و ساير اقدامات تخصصي لازم نظير انگشت‏ نگاري، قالب‏گيري، چهره‏ نگاري، گرفتن نمونه‏ هاي زيستي بزه‏ ديده و يا اشخاص مظنون و متهم و نمونه هاي غيرزيستي يافت شده در صحنه به منظور کشف جرم.

ماده ۵- بازسازي صحنه جرم، عبارت است از تجسم عملي يا مجازي چگونگي رخداد جرم در محل با قراردادن اشياء و افراد مرتبط با وقوع جرم و تکرار نمادين اتفاقات و رفتارها در شرايط و وضعيت زمان ارتکاب به منظور رفع ابهام و تناقض موجود در پرونده و کشف حقايق مربوط به جرم.

ماده ۶- گروه بررسي صحنه جرم متشکل از اشخاص مسؤول و متخصصي است که وظيفه قانوني و فني بررسي و مستندسازي صحنه جرم را به عهده دارند، شامل پزشک قانوني (در موارد قتل، خودکشي، مرگ مشکوک، ضرب و جرح و ساير موارد) کارآگاهان و مأموران تحقيق مربوط، کارشناسان، متخصصين و تکنيسين هاي بررسي صحنه جرم اداره تشخيص هويت از قبيل عکاس، تصويربردار، متصديان قالب‏گيري، اثربرداري، انگشت‏ نگاري، امور رايانه، ترسيم کروکي و حسب مورد ساير كارشناسان .

تبصره ۱- منشي صحنه جرم، فردي است که بنا به ضرورت و تشخيص بازپرس از بين کارکنان اداري دادسراي مربوط تعيين و وظيفه تنظيم صورت مجلس، ثبت و ضبط دستورات مقام قضايي در صحنه جرم را بر عهده خواهد داشت.

تبصره۲ – ساير کارشناسان مذكور در ماده فوق، افرادي از قبيل کارشناسان آتش نشاني، اورژانس، جرم شناس و روان شناس، برق، آب، گاز و شهرداري هستند که متناسب با نوع جرم به تشخيص و دستور بازپرس در صحنه حضور مي‌يابند.

ماده ۷- ضابطان عام و حسب مورد ضابطان خاص به محض اطلاع از وقوع جرم در جرايم غير مشهود، مراتب را به دادستان، پزشکي قانوني، پليس آگاهي و تشخيص هويت اطلاع داده و نسبت به محصور كردن و حفظ صحنه جرم اقدام مي كنند.

تبصره ـ‌ مركز فرماندهي و كنترل نيروي انتظامي در صورت اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت انجام اقدامات قانوني به كلانتري و يا پاسگاه محل وقوع جرم اعلام مي كند.

ماده ۸- نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم به عهده بازپرس مي باشد و رييس آن توسط بازپرس تعيين و در صورت ضرورت سرپرستي گروه را به عهده خواهد گرفت.

ماده ۹- در مواردي که بزه‏ ديده، متهم يا مظنون نظامي و يا صحنه جرم محيط نظامي باشد و بازپرس لازم بداند، از فرمانده يگان مربوط براي حضور نماينده در صحنه جرم دعوت مي کند.

فصل دوم – حدود اختيارات, شرح وظايف اشخاص و مقامات ذيربط و چگونگي بررسي صحنه جرم

ماده ۱۰ – وظايف و اختيارات بازپرس در صحنه جرم قتل، خودکشي، فوت مشکوک، خودزني و حوادث منجر به فوت يا ضرب و جرح و تجاوزات جنسي و ساير موارد به شرح زير مي‌باشد؛

الف – به محض اطلاع از موضوع، صدور دستور فوري حفظ آثار، علايم و صحنه جرم و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم.

ب- اطلاع به گروه بررسي صحنه جرم و عنداللزوم ساير كارشناسان جهت حضور و اقدامات لازم.

پ ـ بررسي همه زواياي موضوع قبل از حركت دادن جسد و تنظيم صورتمجلس در ارتباط با مشاهدات خود از وضعيت ظاهري و توصيف آن شامل قيافه ظاهري، جنس، سن و قد و وزن تقريبي، رنگ مو، نوع و وضعيت لباس، پوشش جسد، وضعيت قرارگيري جسد، شرايط کلي جسد، دماي جسد، اشياء و آلت قتاله احتمالي، آثاري از قبيل سوختگي، ضرب و جرح و تغييرات احتمالي پس از مرگ.

ت ـ صدور دستور احراز هويت جسد و در صورتي كه هويت متوفي معلوم نباشد، انجام اقدامات مقرر در ماده ۱۳۲ قانون آيين دادرسي كيفري، با رعايت موازين شرعي.

ث ـ صدور دستور ترسيم كروكي، عكسبرداري و در صورت امكان فيلمبرداري از صحنه جرم يا جسد، با رعايت موازين شرعي به منظور حفظ صحنه جرم، جسد، هويت متوفي و چگونگي فوت وي.

ج – بررسي و ارزيابی، چگونگي ورود و خروج مرتکب در محل جرم، رابطه مقتول با متهم، آثار درگيري و انگيزه احتمالي وقوع قتل يا ساير جرائم و اقدام به هر امري كه در کشف حقايق مؤثر است .

چ ـ تحقيق از متهم، شاكي، شهود و مطلعان قضيه با رعايت مفاد ماده ۹۸ قانون آيين دادرسي کيفري.

ح ـ صدور دستور شناسايي و دستگيري مرتکب جرم و انجام تحقيقات تکميلي از قبيل تحقيق از شهود، مطلعان، شناسايي و معرفي اولياء دم , تحصيل دلايل جرم و ساير اقدامات ضروري به ضابطان دادگستري.

خ – اخذ نظريه از پزشک قانوني، کارشناس تشخيص هويت، کارآگاه نيروي انتظامي و ساير کارشناسان در حيطه وظايف محوله .

د ـ دستور حضور كارشناسان سلاح و مهمات اداره تشخيص هويت در کالبد گشايي اجساد در مواردي که مرگ ناشي از استفاده سلاح گرم باشد.

ذ ـ‌ تنظيم صورتمجلس و ثبت زمان دقيق اطلاع، حرکت، حضور و خاتمه بررسي و همچنين پلاک ونوع وسيله نقليه، اسامي و سمت همراهان.

تبصره ـ بازپرس مكلف است در معاينه اجساد و جرايم موضوع بند الف ماده ۳۰۲ قانون آيين دادرسي كيفري شخصاً و در اسرع وقت حضور يابد. در ساير موارد، بازپرس مي تواند با نظارت بر گروه بررسي صحنه جرم اقدامات لازم را معمول و يا در صورت ضرورت سرپرستي گروه فوق را به عهده بگيرد.

ماده ۱۱ – در سوانح هوايي دريايي، و ريلي بازپرس با دعوت از كارشناسان ايمني، بازرسي، حفاظت، تشخيص هويت، پزشکي قانوني و غيره دستور اقدام و بررسي از جمله موارد ذيل را صادر مي‌نمايد:

الف – مشخص کردن نوع و نام وسيله و تعداد سرنشينان؛

ب – ساعت دقيق آغاز حركت و زمان و مكان سانحه؛

پ – مسير، مبداء و مقصد و نوع مأموريت؛

ت – شرايط جوي در زمان حادثه (درجه حرارت؛ فشار هوا و سمت وزش باد)؛

ث ـ – علت سانحه؛

ج – تحقيق از شاهدان عيني و كاركنان شاغل در وسيله؛

چ – عكس برداري و تصويربرداري از زواياي مختلف لاشه وسيله و محل سانحه؛

ح – شناسايي هويت حادثه ديدگان و در صورت لزوم انجام اقدامات لازم براي اخذ و جمع‏ آوري مشخصه‌هاي بيومتريک (نظير اثر انگشت، تصاوير چهره و علايم و نشانه‏هاي خاص، نمونه زيستي.

خ – حفظ صحنه تا انجام تحقيقات لازم؛

د – برآورد خسارت وارده و ساير اقدامات ضروري ديگر؛

تبصره ـ در سوانح هوايي علاوه بر انجام موارد بالا بازپرس دستور اقدام و بررسي موارد ذيل را نيز صادر مي كند:
الف- مكالمات خلبان، كمك خلبان و گروه پروازي با برج مراقبت پرواز؛

ب – تعداد ساعات پرواز و مهارت پروازي خلبان؛

پ – چك ليست وسيله هوايي كه توسط خلبان قبل از پرواز تكميل شده است؛

ت تحقيق از كاركنان برج مراقبت؛

ث – کشف و بررسي جعبه سياه وسيله هوايي؛

ج ـ ساير اقدامات لازم.

 

ماده ۱۲ ـ گروه‌هاي تخصصي بررسي سوانح مانند گروه‌‌هاي بررسي سوانح و حوادث هوايي که به موجب مقررات تشکيل گرديده است، موظفند اطلاعات لازم را در اختيار بازپرس قرار داده و در صحنه سوانح و حوادث مزبور همکاري لازم را با مقام قضايي معمول نمايند.

ماده ۱۳ – وظايف و اختيارات گروه تشخيص‌هويت در صحنه‌ جرم به شرح زير است:

الف ـ ارزيابي و بررسي مقدماتي صحنه جرم؛

ب ـ مستندسازي صحنه جرم از قبيل يادداشت ‌برداري، عکسبرداري، تصويربرداري و تهيه کروکي؛

پ ـ اثربرداري و نمونه‌برداري از لايه‌هاي مختلف صحنه جرم؛

ت ـ عکسبرداري فني در نماهاي مختلف و از اعضاي مختلف بزه‏ ديده و البسه و اشياء همراه بزه ديده؛

ث ـ جمع‌آوري نمونه‌هاي زيستي و غير زيستي بجا‌مانده بر روي جسد يا مصدوم يا مجروح، صحنه جرم، آلت قتاله يا ضرب و جرح و صدمه روي بدن مظنونين احتمالي حاضر در صحنه جرم؛

ج ـ جمع‌آوري، ثبت و ضبط علايم و اطلاعات ظاهري جسد و درج آن در فرم‌هاي مخصوص

چ ـ انجام چهره‌نگاري براساس اظهارات شهود و مطلعين.

ح ـ عکسبرداري و قالب‏گيري از آثار به جا مانده در صحنه جرم نظير ابزار، رد کفش، تاير خودرو.

خ ـ بررسي، عکسبرداري، نمونه‌برداري، انگشت‌نگاري و جمع‌آوري کليه اطلاعات مربوط به اجساد ناشناس بجاي‌مانده در حوادث و اتفاقات طبيعي و انسان‌ساخت به منظور تعيين و تأييد هويت آنان.

تبصره ـ نمونه برداري براي تعيين هويت اجساد ناشناس با همکاري پزشکي قانوني و تشخيص هويت تحت نظارت بازپرس انجام مي شود.

دـ بسته‌بندي، کُدگذاري آثار و مدارک جمع‌آوري‌شده و تحويل آن به آزمايشگاه‌هاي تشخيص هويت متناسب با نوع ادله در اسرع وقت.

ذ ـ هماهنگي و تعامل رييس گروه تشخيص‌ هويت با ساير اعضاي گروه بررسي‌صحنه جرم.

ماده ۱۴- وظايف و حدود اختيارات کارآگاهان نيروي انتظامي در صحنه‌ جرم عبارتند از:

الف ـ معاينه، بررسي و ارزيابي مقدماتي صحنه جرم؛

ب ـ تحقيق از شاکي، شهود و مطلعان در حدود مقررات؛

پ ـ دستگيري متهم يا متهمين و بازجويي از آنان برابر مقررات مربوط؛

ت ـ تعامل، هماهنگي و تبادل اطلاعات با اعضاي گروه بررسي صحنه جرم؛

ث ـ تکميل فرآيند تحقيق و پي جويي و اخذ نتايج اقدامات انجام شده توسط اعضاي گروه بررسي صحنه جرم و ثبت در پرونده و گزارش به مقام قضايي.

ماده ۱۵- وظايف و حدود اختيارات پزشک قانوني در صحنه‌ جرم عبارت است از:

الف ـ حضور در صحنه قتل، فوت مشكوک، خودکشی، حوادث منجر به مرگ و صحنه‌هاي مربوط به صدمات و جراحات بدني , رواني و تجاوزات جنسي مطابق با دستور بازپرس؛

ب ـ معاينه اوليه شخص براي بررسي علايم حياتي يا تأييد مرگ؛

پ ـ معاينه ظاهري جسد و در صورت نياز نمونه برداري براي كمك به تعيين هويت، علت و نحوه حدوث واقعه و جمع‏آوري مدارك و بررسي شواهد در حوادث فردي و جمعي؛

ت ـ تخمين زمان وقوع مرگ؛

ث ـ تعيين تقدم و تأخر زمان فوت يا ساير صدمات بدني اشخاص؛

ج ـ تفكيك جراحات و صدمات قبل و پس از مرگ؛

چ ـ مطابقت آلات و ادوات مکشوفه با جراحات و صدمات موجود در بدن قرباني؛

ح ـ كمك به بازسازي صحنه جرم در صورت لزوم؛

خ ـ نظارت بر نحوه انتقال جسد؛

د ـ در صورت اقتضاء، جمع آوري نمونه هاي زيستي به جامانده روي قرباني يا متهم؛

ذ ـ عنداللزوم جمع آوري نمونه هاي غير زيستي از صحنه جرم كه در تعيين علت فوت موثر باشد؛

ر ـ جمع آوري ساير ادله اي كه در تعيين علت و نحوه فوت موثر باشد.

ماده ۱۶ ـ اختيارات و وظايفي كه در اين آيين نامه براي بازپرس ذكر شد، در مورد ساير مقامات قضايي ذي صلاح در مواجهه با صحنه جرم نيز جاري است.

ماده ۱۷ ـ ضابطان دادگستري پس از حضور مقام قضايي در صحنه جرم، تحقيقاتي را که انجام داده‏ اند به وي تسليم و بر اساس دستور وي عمل مي كنند.

ماده ۱۸ ـ دولت مكلف است در اجراي ماده ۵۶۷ قانون آيين دادرسي كيفري اعتبارات مورد نياز اجراي اين آيين نامه را حسب مورد در رديف مستقل در بودجه ساليانه پيش بيني و درج نمايد.

ماده ۱۹ ـ اين آئين نامه در ۱۹ ماده و ۸ تبصره در تاريخ ۹۶/۶/۲۸ به تصويب رئيس قوه ‏قضائيه رسيد.

صادق آملی لاریجانی

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود نوحه محمود کریمی عاشورا 93

در این ساعت رسانه آپ موزیک نوحه محمود کریمی عاشورا 93 را برای شما کاربران اماده کرده است

Download New Nohe By : Haj Mahmood Karimi – Moharram 93 With Direct Links In UpMusic

Capture 10 دانلود نوحه محمود کریمی عاشورا 93

روضه : غروب عاشورا ( بخش اول )

 

روضه : غروب عاشورا ( بخش دوم )

 

دم : قتلگاه دریای خون شد ( بخش سوم )

 

زمینه : من بی تو تنها چه کنم ( بخش چهارم )

 

شور : مجنونم مجنونم ( بخش پنجم )

 

 

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود نوحه محمود کریمی عاشورا 93

 • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

اکنون در دورانی زندگی می کنیم که از آن با عنوان عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات یاد می شود. نفوذ این فناوری‌ها در جنبه های مختلف زندگی انسان باعث شده است که روش های ارتباط افراد، به طور کلی تغییر کند. امروز اجتماعات به جوامع علمی و شهروندان نیز به کاربران شبکه ای اطلاعاتی تبدیل شده اند و ادارات دولتی نیز مجبور به همگامی با این پیشرفت هستند.

در تعریف دولت الکترونیک آمده که استفاده دولت از فناوری‌های ارتباطی به‌منظور جابجایی اطلاعات بین مردم، سازمان‌ها و ارکان دولتی دیگر راهی است برای دیجیتالی شدن دولت. فاز اول این طرح در زمان وزیر پیشین ارتباطات «محمود واعظی» در مرداد ماه ۱۳۹۶ راه اندازی شد و در همان زمان وعده اجرایی شدن فاز دوم تا بهمن ماه سال جاری به مردم داده شد.

ایجاد فرصت‌های برابر میان شهروندان نابینا با سایر شهروندان
بنا به گفته واعظی در فاز اول دولت الکترونیک ۵۱ دستگاه با ۴۴۰ خدمت به بهره برداری رسیده که دستگاه‌هایی از جمله وزارت امور اقتصادی و دارایی، پست جمهوری اسلامی، ثبت احوال، بیمه بخشی از آنها هستند. یکی از مشکلات آغازین اجرای این طرح، عدم کارکرد آن برای روشن‌دلان با وجود قانون ماده ۱۳ مصوب مورخ ۱۵/۰۶/۹۶ بود که بالاخره بعد از گذشت مدت زمانی نسبتا طولانی به آن رسیدگی شده است.

در دنیا سیستم‌های گوناگونی برای استفاده نابینایان از اینترنت فراهم شده
به موجب این ماده قرار است درگاه ملی خدمات دولت هوشمند به‌عنوان پنجره واحد خدمات دولت به مردم، برای معلولان با آسیب بینایی تا هفته اول مهرماه سال جاری در دسترس آنها قرار بگیرد. همچنین طبق گفته وبگاه رسمی خدمات ملی هوشمند، راهنمای استفاده از این سامانه برای این عزیزان در حال تدوین است که پیش از اجرای طرح بر روی وبگاه قرار خواهد گرفت.

روشن‌دلان کشور هم درست مثل سایر هموطنان، برای خدماتی که دولت و سایر ادارات در اختیارشان قرار می‌دهد، هزینه می‌پردازند اما معمولا نادیده گرفته می‌شوند.دسترسی نابینایان به این سامانه موجب ایجاد فرصت‌های برابر میان شهروندان نابینا با سایر شهروندان شده و همچنین سبب رشد و پیشرفت تکنولوژی در این قشر از جامعه خواهد شد.
منبع: دیجیاتو

۴ نفر این پست رو پسندیدن!

Print Friendly, PDF & Email
 • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز‌ پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه منتشر کرد.

 به گزارش خبرنگار محمد مکری، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز پنج شنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۱۶ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۲۰ ارز کاهش یافت. نرخ ۳ ارز نیز ثابت اعلام شد.

بر این اساس دلار با ۴۰ ریال افزایش قیمت  نسبت به روز گذشته ،  ۳۳ هزار و ۵۷۰ ریال تعیین شد. پوند انگلیس با ۴۵ ریال کاهش قیمت ، ۴۵ هزار و ۲۹۲ هزار ریال  تعیین شد. یورو با ۳۶۷ ریال کاهش قیمت،  ۳۹ هزار و ۸۹۹ ریال ارزش گذاری شد.

نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی پنجشنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی پنجشنبه

این مطلب از وب سایت آپ موزیک رپورتاژ گردید و صرفا جهت اطلاع شما از این آهنگ می باشد...

دانلود نوحه محمود کریمی دهه اول محرم 92

در این ساعت رسانه آپ موزیک نوحه محمود کریمی دهه اول محرم 92 را برای شما کاربران اماده کرده است

Download New Nohe By : Haj Mahmood Karimi – Moharram With Direct Links In UpMusic

Moharram93 Karimi دانلود نوحه محمود کریمی دهه اول محرم 92

قربون چشم خیس بارونت آقا ( مناجات )

 

سال به سال میگذره باز محرم میاد ( زمینه )

 

نسیم به پرچم می خوره ( واحد ) 

 

ای همه بود و هست من ( تک )

 

دلم گرفته باز ای خدا اه ( روضه )

برای دانلود بر روی لینک روبرو کلیک کنید : دانلود نوحه محمود کریمی دهه اول محرم 92

 • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

گوشی‌های هوشمند در محدوده‌های قیمتی مختلفی در بازار حضور دارند و گاهی تنوع آنها در یک محدوده قیمتی به اندازه‌ای زیاد است که انتخاب یکی از آنها را به کاری دشوار تبدیل می‌کند. به همین خاطر ما بر آن شدیم تا هر از گاهی، ارزشمندترین گوشی‌ها در هر رده قیمتی را به شما معرفی کنیم.

در این مقاله تصمیم داریم تا بهترین گوشی‌های بازار در محدوده قیمتی ۵۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را معرفی کنیم. در این محدوده قیمتی گوشی‌های میان‌رده‌ای با مشخصات مناسب یافت می‌شوند که از میان آنها ۷ اسمارتفون برتر را به شما پیشنهاد می‌کنیم. به این موضوع دقت کنید که این نمونه‌ها با توجه به قیمتشان بالاترین ارزش خرید را دارند و نباید با رده‌های بالاتر مقایسه شوند؛ در ضمن، برندهای نامعتبر و گمنام را به هیچ‌وجه توصیه نمی‌کنیم؛ همچنین برندهای معتبری مانند شیائومی، میزو، وان پلاس و… را هم که گستره فروش و خدمات پس از فروش محدودی دارند در لیست قرار نداده‌ایم. توجه داشته باشید که گوشی موبایل را حتما از مراکز خرید معتبر و با گارانتی رسمی خریداری نمایید.

ال‌جی Stylus 3

فبلت‌های سری استایلوس ال‌جی به قلم مجهز هستند که البته تجربه استفاده از قلم در آنها به خوبی قلم S pen در سری نوت سامسونگ نیست؛ هرچند که با توجه به قیمت آنها انتظاری جز این نداریم. استایلوس ۳ بهترین گوشی مجهز به قلم است که تاکنون توسط ال‌جی تولید شده و بسیاری از نواقص اعضای قبلی این سری در آن برطرف شده است. این فبلت اندروید ۷ را اجرا می‌کند، به یک صفحه نمایش ۵/۷ اینچی با رزولوشن HD مجهز شده و با داشتن کیفیت ساخت بالا و ویژگی‌های سخت‌افزاری از قبیل پردازنده ۸ هسته‌ای و ۶۴ بیتی Mediatek MT6750، با فرکانس ۱/۵ گیگاهرتز، ۲ گیگابایت رم و حافظه داخلی ۱۶ گیگابایتی و همچنین دوربین‌های ۱۳ و ۸ مگاپیکسلی و سنسور اثر انگشت، یک میان رده مناسب محسوب می‌شود.

حدود قیمت: ۸۰۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

سیستم عامل اندروید نوقا
طراحی زیبا و کیفیت ساخت بالا
پشتیبانی از دو سیمکارت و ۴G
سنسور اثر انگشت
سخت‌افزار مناسب
پشتیبانی از USB OTG
باتری مناسب

چرا نخریم؟

محدود شدن صفحه نمایش به رزولوشن HD
کارایی متوسط قلم استایلوس
وجود تعدادی نرم‌ افزار از قبل نصب شده در رابط کاربری و عدم امکان حذف آنها

آنر ۶X

همان طور که می‌دانید honor از برندهای هواوی محسوب شده و اسمارت‌فون‌هایی با کیفیت خوب و قیمت مناسب را شامل می‌شود. آنر ۶X در ادامه نسل قبلی خود تولید شده ومی‌توانیم آن را نمونه تکامل یافته آنر ۵X در نظر بگیریم. مهم‌ترین نکته در این گوشی دوربین دوگانه ۱۲ و ۲ مگاپیکسلی آن است که در این محدوده قیمتی بدون رقیب بوده و امکان عکاسی با دیافراگم گشوده و ثبت عکس‌های بوکه زیبا را در کنار سایر ویژگی‌های ریز و درشت نرم‌افزاری فراهم می‌کند. گذشته از دوربین، این گوشی هوشمند از ظاهر زیبا و سخت‌افزار مناسبی شامل چیپست Kirin 655 با پردازنده ۸ هسته‌ای و حداکثر فرکانس ۱/۷ گیگاهرتز، ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی، ۳ گیگابایت حافظه رم برخوردار است. بررسی کامل آنر ۶X را از اینجا بخوانید.

حدود قیمت: ۷۷۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

اندروید مارشملو و قابلیت ارتقای فوری به اندروید نوقا
طراحی زیبا و بدنه فلزی
پشتیبانی از دو سیمکارت و ۴G
دوربین اصلی دوگانه
دوربین سلفی ۸ مگاپیکسلی با کیفیت خوب
سخت‌افزار مناسب
پشتیبانی از USB OTG
سنسور اثر انگشت سریع و دقیق
مجهز بودن به NFC

چرا نخریم؟

مشترک بودن شیار سیم‌کارت دوم و کارت حافظه
بلندی صدای متوسط

هواوی Y7 Prime

Y7 Prime یکی از جدیدترین میان‌رده‌های هواوی در بازار ایران است که ویژگی‌هایی فراتر از رده قیمتی خود را ارایه می‌دهد. این گوشی ۵/۵ اینچی از فلز و پلاستیک ساخته شده و با برخورداری از سخت‌افزاری شامل چیپست اسنپدراگون ۴۳۵ با پردازنده ۸ هسته‌ای ۱/۴ گیگاهرتزی دارای تکنولوژی HMP، رم ۳ گیگابایتی و ۳۲ گیگابایت حافظه داخلی جدیدترین نسخه از رابط کاربری اختصاصی هواوی را به صورت کاملا روان و بی‌نقص روی اندروید ۷ نوقا اجرا می‌کند. دوربین اصلی Y7 Prime با رزولوشن ۱۲ مگاپیکسل به فوکوس خودکار مبتنی بر تشخیص فاز مجهز است و با توجه به پیکسل‌های درشت ۱/۲۵ میکرونی می‌تواند تصاویر واضح و با جزئیات مناسبی را به ثبت برساند. این هندست از یک باتری قدرتمند با ظرفیت ۴۰۰۰ میلی‌آمپر نیرو می‌گیرد که انرژی لازم را برای استفاده بیش از ۲ روز فراهم می‌کند و در عین حال در مدت ۲ ساعت شارژ می‌شود. بررسی کامل Y7 Prime را از اینجا بخوانید.

حدود قیمت: ۷۲۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

بدنه فلزی، طراحی و کیفیت ساخت خوب
دوربین‌های اصلی و سلفی خوب
سخت‌افزار قدرتمند
پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G
سنسور اثر انگشت سریع و دقیق
اندروید ۷ نوقا
باتری قدرتمند ۴۰۰۰ میلی‌آمپر ساعتی با شارژ سریع
پشتیبانی از USB OTG

چرا نخریم؟

وضوح HD برای صفحه نمایش
مشترک بودن شیار کارت حافظه با سیم‌کارت دوم

سامسونگ J5 2016

سامسونگ اسمارتفون‌های اقتصادی خود را در سری J معرفی می‌کند و عدد ۵ نشانه عضو میانی این سری است که نسبت به نسل قبلی خود از طراحی و متریال بهتری برخوردار است. شاسی اصلی این گوشی فلزی و جنس بدنه آن پلاستیکی است و صفحه نمایش Super AMOLED آن بر خلاف رزولوشن معمولی HD، از کیفیت خوبی برخوردار است. پردازنده ۴ هسته‌ای و ۶۴ بیتی اسنپدراگون ۴۱۰ با سرعت ۱/۲ گیگاهرتز و ۲ گیگابایت رم، سخت‌افزار معمولی گلکسی J5 2016 را تشکیل می‌دهند که البته برای بسیاری از کاربران عادی کافی هستند. از مزایای این گوشی می‌توانیم عمر باتری مناسب و دوربین اصلی ۱۳ مگاپیکسلی و دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی را برشماریم که هر دو آنها کیفیت بسیار خوب و اپرچر f/1.9 دارند. با قیمت مشابه J5 2016 و از همین برند، می‌توانید گلکسی J5 Prime را هم خریداری نمایید که نسبت به آن برتری‌هایی مانند حسگر اثر انگشت، سخت‌ افزار کمی بهتر و چراغ نوتیفیکیشن و البته ضعف‌هایی مانند صفحه نمایش TFT و باتری غیر قابل دسترس دارد.

حدود قیمت: ۶۸۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G
دوربین اصلی و سلفی با کیفیت بسیار خوب
پشتیبانی از USB OTG
طراحی زیبا
سیستم‌عامل اندروید ۶ مارشملو
پشتیبانی از دو سیم کارت به همراه کارت حافظه خارجی
باتری قوی و قابل تعویض توسط کاربر

چرا نخریم؟

مجهز نشدن به سنسور تنظیم نور اتوماتیک
نداشتن چراغ اعلانات
نداشتن حسگر اثر انگشت
نداشتن سنسور مغناطیسی (قطب نما)

هواوی آنر ۸ لایت

آنر ۸ لایت که در برخی از مارکت‌ها با نام هواوی P8 lite 2017 به فروش می‌رسد، از محصولات جدید و ارزشمند کمپانی هواوی است. صفحه نمایش این گوشی با سایز ۵/۲ اینچ از رزولوشن فول اچ‌دی و تراکم پیکسلی مناسب ۴۲۴ پیکسل بر اینچ برخوردار است. آنر ۸ لایت از شاسی پلاستیکی و صفحه پشتی شیشه‌ای ساخته شده و طراحی بسیار زیبا و کیفیت ساخت مناسبی دارد. مشخصاتی از قبیل چیپست هشت هسته‌ای ۶۴ بیتی کایرین ۶۵۵ با فرکانس ۱/۲ و ۱/۷ گیگاهرتز که قدرت‌ آن معادل اسنپدراگون ۸۰۸ برآورد می‌شود، ۳ گیگابایت رم، دوربین خوب با اپرچر f/2، سنسور اثر انگشت سریع و دقیق با عملکرد عالی و مجهز شدن به آخرین نسخه اندروید، ارزش خرید این گوشی را بسیار بالاتر از محدوده قیمتی آن نشان می‌دهد.

حدود قیمت: ۶۶۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

سنسور اثر انگشت سریع و دقیق
صفحه نمایش باکیفیت عالی
دوربین‌ اصلی و سلفی خوب
وزن و اندازه مناسب با توجه به باتری پرظرفیت
سخت‌افزار قدرتمند
سیستم‌عامل اندروید ۷ نوقا
باتری با شارژدهی عالی
پشتیبانی از USB OTG

چرا نخریم؟

مشترک بودن شیار کارت حافظه با سیم‌کارت دوم

ال‌جی K10 2017

ال‌جی در سال گذشته سری جدیدی از تولیدات اقتصادی خود را تحت عنوان سری K معرفی و عرضه کرد و K10 قوی‌ترین مدل در میان‌ آنها بود که فروش بالایی را هم تجربه کرد. امسال مدل ارتقا یافته این سری راهی بازار شد که مطابق انتظار، باز هم K10 2017 در سری خود قوی‌ترین عضو به شمار می‌رود. طراحی این گوشی نسبت به نسل خود تغییر کرده و دکمه‌های تنظیم صدا به پشت گوشی منتقل شده‌اند، همچنین به سنسور اثر انگشت هم مجهز شده است که البته نسخه‌های ارایه شده در ایران فاقد این سنسور هستند. صفحه نمایش گلکسی J5 2016 با اندازه ۵/۳ اینچ و وضوح نه چندان بالای HD به تکنولوژی in-cell مجهز است و کیفیت مطلوبی دارد. چیپست ۸ هسته‌ای مدیاتک MT6750 با فرکانس ۱ گیگاهرتز و ۲ گیگابایت رم عملکرد روان و نسبتا مناسبی را برای این اسمارتفون فراهم می‌کنند. از دیگر تغییرات این مدل نسبت به K10 می‌توانیم سیستم عامل اندروید ۷ نوقا و ارتقای ظرفیت باتری را نام ببریم.

حدود قیمت: ۶۴۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G
دوربین اصلی قابل قبول و دوربین سلفی واید با کیفیت بسیار خوب
پشتیبانی از USB OTG
طراحی زیبا و ارگونومیک
برخورداری از قابلیت‌های خاص ال‌جی مانند Knock Code
سیستم‌عامل اندروید ۷ نوقا
پشتیبانی از دو سیم کارت به همراه کارت حافظه خارجی
باتری قابل تعویض توسط کاربر

چرا نخریم؟

امکانات محدود نرم‌افزار دوربین
نداشتن چراغ اعلانات
نداشتن حسگر اثر انگشت
وجود تعدادی نرم‌ افزار از قبل نصب شده در رابط کاربری و عدم امکان حذف آنها
زمان شارژ بسیار طولانی

هواوی GT3

هواوی GT3 در تعدادی از مارکت‌ها با نام آنر ۵C به فروش می‌رسد و از نظر ظاهری شباهت زیادی با برادر بزرگ‌ترش آنر ۵X دارد. معمولا انتظار بدنه فلزی و سنسور اثر انگشت را در گوشی‌های ارزان قیمت بازار نداریم اما هواوی در زمینه ساخت گوشی‌های ارزان قیمت با مشخصات عالی مهارت زیادی دارد. این گوشی میان رده از بدنه زیبای فلزی و سنسور اثر انگشت سریع و دقیق برخوردار است و سخت‌افزار آن شامل پردازنده ۸ هسته‌ای و ۶۴ بیتی کایرین ۶۵۰ با سرعت ۱/۷ و ۲ گیگاهرتز و ۲ گیگابایت رم می‌شود که البته نسبت به برچسب قیمتی آن بسیار خوب به نظر می‌رسد. صفحه نمایش این اسمارت فون با سایز ۵/۲ اینچ از رزولوشن فول اچ‌دی و تراکم پیکسلی مطلوب ۴۲۴ پیکسل بر اینچ برخوردار است و کیفیت خوبی دارد. ۱۳ و ۸ مگاپیکسل به ترتیب اعداد مربوط به رزولوشن دوربین‌های اصلی و سلفی هواوی GT3 هستند که هر دوی آنها با اپرچر f/2 کیفیت خوبی دارند.

حدود قیمت: ۵۹۰.۰۰۰ تومان

چرا بخریم؟

بدنه فلزی، طراحی و کیفیت ساخت خوب
نمایشگر فول‌اچ‌دی با کیفیت
دوربین‌های اصلی و سلفی خوب
سخت‌افزار قدرتمند
پشتیبانی از شبکه ارتباطی ۴G
سنسور اثر انگشت سریع و دقیق
اندروید ۶ مارشملو و ارتقا به اندروید ۷ نوقا
باتری قدرتمند

چرا نخریم؟

عدم پشتیبانی از USB OTG
مشترک بودن شیار کارت حافظه با سیم‌کارت دوم
منبع: آی تی رسان

۵ نفر این پست رو پسندیدن!

Print Friendly, PDF & Email
 • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

قدرت های اتمی غربی و معاهده منع استفاده از تسلیحات هسته ای را که به امضای ۵۰ کشور رسیده است، مورد انتقاد قرار دادند.

انتقاد قدرت‌های اتمی از معاهده منع استفاده از تسلیحات هسته‌ای

به گزارش خبرنگار «محمد مکری» به نقل از یورونیوز، مراسم امضای معاهده منع استفاده از تسلیحات هسته ای در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز چهارشنبه برگزار شد. براساس گزارشها ۵۰ کشور این معاهده را امضاء کرده اند.

براساس مفاد این معاهده استفاده از تسلیحات هسته ای، ساخت و توسعه آنها ممنوع اعلام شده است.

این معاهده در ماه ژوئیه سال جاری با رای مثبت ۱۲۲ کشور به تصویب سازمان ملل رسیده بود. معاهده منع استفاده از تسلیحات هسته ای پس از تنفیذ ۵۰ کشور امضاء کننده لازم الاجرا خواهد شد.

قدرتهای اتمی چون ایالات متحده آمریکا، روسیه، فرانسه، بریتانیا، چین، هند، پاکستان، اسرائیل و کره شمالی از امضای معاهده خودداری کردند.

کشورهایی چون فرانسه، آمریکا و بریتانیا با انتقاد از این معاهده و با اشاره به بحران اتمی کره شمالی، دراختیار داشتن سلاح های هسته ای را اجتناب ناپذیر ارزیابی کرده اند.

کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو همچنین ژاپن نیز از امضای آن سرباز زدند.

ناتو با انتشار بیانیه ای در روز چهارشنبه از اینکه این معاهده حقایق مربوط به مسائل امنیت بین المللی را نادیده گرفته ابراز تاسف کرده است. در قسمت دیگری از این بیانیه آمده: «در حالی که دنیا باید در برابر تهدیدات روز افزون، بویژه تهدید مربوط به برنامه هسته ای کره شمالی متحد باشد، این معاهده چالش های امنیتی موجود را در نظر ندارد.»

ناتو اعتقاد دارد ممنوعیت سلاح های اتمی توسط یک معاهده نمی تواند برای کشورهایی که صاحب چنین سلاح هایی هستند الزام آور باشد، در نتیجه میزان سلاح های هسته ای هرگز کاهش نخواهد یافت، امنیت هیچ کشوری تقویت نخواهد شد و به روند صلح و ثبات بین المللی نیز کمکی نخواهد شد.

آخرین اخبار، تحلیل‌های ویژه و صفحه نخست نشریه‌های انگلیسی زبان در صفحه بین‌الملل 
 • تاریخ : ۳۰ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

قاتل آتنا اصلانی دختر ۷ ساله پارس آبادی به دار مجازات آویخته شد.

 قاتل آتنا در ملاء عام به دار آویخته شد

 

به گزارش محمد مکری، اسماعیل رنگرز که به شیطان پارس‌آبادی شهرت یافته است ساعت ۶ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز در میدان باکری شهر پارس‌آباد در ملاء عام و در مقابل خانواده داغدار و دردکشیده آتنا و مردم پارس آباد اعدام شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اردبیل، دادستان پارس‌آباد، مسئولان قضایی و انتظامی، امنیتی و برخی مسئولان دیگر نیز در مراسم اعدام اسماعیل رنگرز نظاره گر به دار آویخته شدن این شیطان پارس آبادی بودند.

۲۹ خرداد ماه مصادف با ۲۴ ماه مبارک رمضان بعد از افطاری، خبری در تلگرام مبنی بر گمشدن دختر بچه ۷ ساله بنام آتنا اصلانی در شهرستان پارس آباد منتشر شد.

پدر آتنا سال‌ها بود که در خیابان پزشکان پارس آباد دستفروشی می‌کرد و پوشاک می‌فروخت. در این میان دختربچه ۷ ساله‌اش که به گفته اطرافیانش دختری باهوش وخوش‌زبان بود، گاهی همراه پدر می‌شد تا به او کمک کند. روز حادثه هم آتنا کنار بساط پدرش بود . آن روز وقتی پدر مشغول گفتگو با مشتری بود، آتنا آنجا را ترک کرد و دیگر هرگز بازنگشت.

ساعتی از رفتن آتنا می‌گذشت و پدرش که آن روز سرش شلوغ بود، به تصور اینکه او به خانه برگشته است، به کارش ادامه داد. از سوی دیگر مادر آتنا تصور می‌کرد که دخترش نزد پدرش است و همین باعث شد که تا چند ساعت بعد کسی متوجه ناپدید شدن دختربچه نشود. عصر آن روز وقتی مرد دستفروش بساطش را جمع کرد و راهی خانه شد، معلوم شد که آتنا گم شده و کسی از او خبر ندارد.

متأسفانه خانواده دختربچه دیر متوجه گم شدن او شدند. آنها بعد از جست‌وجوی بسیار، وقتی ردی از او پیدا نکردند ماجرا را به کلانتری گزارش کردند. روز بعد، حدود ساعت ۱۱بود که این پرونده به دادستانی پارس آباد ارجاع داده شد و از همان زمان تحقیقات گسترده برای پیدا کردن دختربچه گمشده شروع شد.

پس از بررسی محل کار پدر آتنا که دستفروشی در کنار مغازه اسماعیل رنگرز بود ماموران پلیس آگاهی به رنگرز مظنون شده و وی را دستگیر می‌کنند که در نهایت یک تماس تلفنی رنگرز با خانواده‌اش برای جابه‌جایی جسد دخترک ۷ ساله پرده از جنایت قاتل بر می‌دارد.

با کشف جسد آتنا توسط برادر و همسر رنگرز و مراجعه آنها به دادستانی برای گزارش موضوع در نهایت بعداز بیست و دو روز تلاش و کوشش برای یافتن دختر بچه در روز ۱۹ تیرماه جسد آتنا در پارکینگ رنگرز کشف شد و راز این قاتل برملا شد.

قاتل بی‌رحم خردسال معصوم که ابتدا منکر جنایت خود شده بود با مشاهده شواهد و قراین سرانجام به قتل خود اعتراف کرد و با صدور حکم، رنگرز از بابت تجاوز به عنف محکوم به اعدام، از بابت یک فقره قتل عمد محکوم به قصاص نفس و از بابت سرقت محکوم به حبس و شلاق و رد مال شد.

با صدور حکم توسط دستگاه قضایی اردبیل و تائید این حکم در دیوان عالی کشور حکم شلاق قاتل آتنا اصلانی کودک معصوم پارس‌آبادی روز گذشته به اجرا در آمد و حکم اعدام در ملاء عام نیز بامداد امروز اجرا شد.

 

 • تاریخ : ۲۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

رئیس جمهور شرایط کنونی جهان را ناشی از یک سلسله اشتباهات در تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها دانست و با تاکید بر نقش ارزنده و تاثیرگذار رسانه‌ها در فرایند تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها، انتقال حقایق و دفاع از منافع ملت‌ها، گفت: رسانه‌های همگانی در این مقطع تاریخی، نه تنها برای بیان واقعیت‌های موجود در جهان بلکه برای تصمیم سازی برای آنهایی که مسوولیت اداره کشورها را در سراسر جهان برعهده دارند،می توانند نقش ارزنده ای ایفا کنند.

در بحث برجام هر اتفاقی روی دهد، ایران پیروز است 

 

به گزارش محمد مکری، حجت الاسلام حسن روحانی در دیدار شماری از مدیران و خبرنگاران ارشد رسانه های همگانی آمریکا اظهارداشت: در مجموع شرایط جهانی و منطقه ای ما به گونه ای نیست که احساس کنیم شرایط نسبت به گذشته خیلی بهتر شده است و اگر چنین است پس در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها اشتباهاتی رخ داده است که ما امروز با این شرایط مواجه شده ایم.

رئیس جمهور با مرور سال‌های پس از ۲۰۰۱ میلادی و آغاز قرن جدید و طرح یک سلسله پرسش ها گفت: در این دوره ۱۷ ساله آیا در عراق، افغانستان، پاکستان، سوریه، لیبی، یمن و بحرین شرایط مردم بهتر شده است؟ و آیا شرایطی که امروز تروریسم در منطقه و جهان ایجاد کرده نسبت به اول قرن، بدتر شده و آیا  مردم و یا تروریست ها  قوی تر شده اند؟

روحانی افزود: آیا روابط ایران و آمریکا در ۴۰ ساله گذشته به نقطه ای رسیده که دو ملت از نوع روابط سود بیشتری ببرند یا فاصله ها میان دو دولت و دو ملت بیشتر شده است؟ آیا مسیر انتخابی، مسیر صحیح و درستی بوده و یا خطاهایی داشته است؟ بزرگترین رسالت ما در شرایط امروز شناخت دقیق جوامع و وضعیت امروز جهان است و بررسی بر سر آن که در چه زمینه هایی درست و یا خطا کرده ایم و نقاط خطا را بتوانیم با اقدامات جبرانی بپوشانیم.

در ادامه این نشست ، مدیران و خبرنگاران ارشد رسانه های همگانی آمریکا به طرح دیدگاه ها و پرسش های خود درباره موضوعات گسترده ای از مواضع ترامپ در قبال برجام تا سیاست ایران در ارتباط با جنگ فعلی در یمن، مواضع سعودی ها و برنامه موشکی و روابط تهران با برخی کشورها پرداختند.

رئیس جمهوری درباره برجام گفت: برجام توافقی است که بعد از سال‌ها تلاش و زحمت فراوان دیپلمات‌ها حاصل و در نهایت در شورای امنیت سازمان ملل در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ تایید شده است.

روحانی اظهارداشت: موضوع برجام با همه موارد مشابهی که گاهی اوقات در مطبوعات از آنها یاد می شود کاملا متفاوت است. اولا موضوع آن به مساله عدم اشاعه مربوط می شود و ثانیا توافق هفت کشور است و ثالثا این توافق با زحمت بسیار زیاد و با میزبانی  و حمایت بسیاری از کشورها بدست آمده است. این توافق به اتفاق آراء در شورای امنیت سازمان ملل تایید و و از همه مهم‌تر اینکه به عنوان پایه ای بوده که در طول حدود ۲ سال گذشته اجرایی و عملیاتی شده و باعث ایجاد شرایط تعاملی بهتری در روابط ایران و کشورهای منطقه ، اتحادیه اروپا و سایر کشورها شده است.

رئیس جمهوری تصریح کرد: در این توافق، نهاد نظارت کننده آژانس بین المللی انرژی اتمی است که بازرسان آن هر سه ماه از نتایج بازرسی های خود گزارش می دهند و مرجع دیگری نمی تواند راجع به این موضوع صحبت کند که آیا ایران متعهد بوده و یا نبوده است؟ در تمام هفت گزارش آژانس نیز تاکید شده که ایران کاملا به تعهداتش پایبند بوده است. بنابراین اگر دولت آمریکا این تعهد را زیر پا بگذارد همه ضررها و مسوولیت‌ها بر عهده او خواهد بود  و نشان می دهد ایران کشوری است که به تعهداتش پایبند و آمریکا کشوری است که هیچکس نمی تواند به آن اعتماد کند. چرا که ممکن است روزی توافقی را بپذیرد و با روی کار آمدن دولتی دیگر در آن کشور، همه آن توافقات زیر پا گذاشته شود.

روحانی افزود: بنابراین در بحث برجام هر اتفاقی روی دهد، ایران پیروز است. البته آمریکا اگر خارج شود ضرر و اگر بماند نفع می برد. ما برای هر شرایطی آماده ایم و برای ادامه راه خودمان مشکل نداریم اما اگر آمریکا بخواهد از تعهدش خارج شود به معنای آن است که این تعهد دچار مشکل شده و در این شرایط ممکن است ایران راه دیگری را برگزیند.

رئیس جمهور درباره مسایل منطقه و بویژه یمن نیز، اقدامات عربستان و حامیان خود در این کشور از جمله بمباران کور مردم یمن و کشتار بیگناهان را نادرست و برخلاف همه اصول و مقررات بین المللی و انسانی دانست و گفت: حملات هوایی عربستان و کشتار مردم بیگناه یمن هیچ توجیهی ندارد.

وی افزود: ما معتقدیم تجاوز در یمن باید متوقف، کمک‌های نوع دوستانه به آن کشور سرازیر و شرایط برای مذاکرات یمنی – یمنی شروع شود تا  مردم یمن برای آینده خودشان تصمیم بگیرند و همه قوم ها باید در آینده یمن مشارکت داشته باشند.

روحانی با نکوهش استانداردهای دوگانه آمریکا در قبال حقوق بشر و تسلیحات  گفت : آمریکا انجایی که صحبت انعقاد قراردادهای بزرگ تسلیحاتی باشد سکوت کرده و انجام هرگونه جنایتی را محکوم نمی کند و چگونه این استانداردهای دوگانه قابل توجیه است.

رئیس جمهور با اشاره به همزمانی حضور ترامپ در عربستان و تهدید ایران با انتخابات ملت بزرگ ایران گفت: حضور ۴۱ میلیونی ملت ایران در پای صندوق های رای بهترین پاسخ ملت ایران به تهدیدهای برخی کشورها و حرف های ترامپ بود و ایرانیان نشان دادند به نظام خود و دمکراسی اعتقاد دارند و مسوولان خودشان را پای صندوق رای انتخاب می کنند.

روحانی در واکنش به این اظهارات مقام‌های آمریکایی که برنامه نظامی دفاعی ایران توازن منطقه را برهم می زند، گفت: آیا برهم زننده توازن، برنامه موشکی ایران است یا ارسال سیل تسلیحات به منطقه و سکوت در برابر تجاوز یک کشور به کشور مستقل دیگر؟ بی تردید نظرسنجی خود آمریکایی ها تایید می کند که مردم منطقه نقش ایران و برنامه مبارزه با تروریسم ما را بر خلاف نقش آمریکایی ها ، مثبت می دانند.

رئیس جمهور با تاکید بر اینکه فروش این همه سلاح به نفع منطقه نیست و مسابقه تسلیحاتی نباید باشد، گفت: ما در عین حال در یک منطقه پرآشوب زندگی می کنیم و تجربه دوران هشت ساله جنگ تحمیلی ، نشان می دهد نمی توان در دفاع از ملت خودمان تردیدی داشته باشیم. آن زمان که مردم بیگناه ما را صدام مورد بمباران می کرد، دنیا سکوت کرده بود و چشم های خودش را روی این جنایت بسته بود . مردم ما نمی توانند در برابر خطرات منطقه دست روی دست بگذارند ، سلاح موشکی ایران دفاعی است. چه کسی معتقد است که ایران از خودش دفاع نکند و وقتی کشورهای منطقه جدیدترین تسلیحات را دارند ایران سلاح مورد نیاز خودش را نسازد؟

روحانی افزود: بعد از جنگ عراق علیه ایران یعنی از سال ۱۹۸۸ تا امروز آیا ایران از موشک علیه کشوری استفاده کرده است؟ ما تنها در یک مورد استفاده کردیم و آن زمانی بود که داعش داخل پارلمان ما مردم بیگناه را مورد کشتار قرار داد ما از طریق موشک جواب دادیم و مقر داعش را در سوریه هدف موشک قرار دادیم. اگر کسی به ما تجاوز کرد محکم پاسخ خواهیم داد. دقیقترین موشک‌ها که به سمت داعش شلیک شد، همین موشکهای ایران بود و مقر اصلی آنها در دیر الزور را هدف قرار داد.

رئیس جمهور اظهارداشت: مردم ما موشک و سلاح دفاعی می سازند. بزرگترین مسوولیت دولت دفاع از امنیت مردم و امنیت ملی کشور است و من تعجب می کنم که چطور راجع به سلاح دفاعی سخن گفته می شود اما راجع به انواع تسلیحات تهاجمی که هر روز مردم یمن را هدف قرار می دهند صحبت نمی شود. مردم ایران آزادانه پای صندوق رای می آیند و خواسته هایشان را با صدای بلند می گویند و یک صدای بلند این مردم  ضرورت داشتن تسلیحات دفاعی در برابر متجاوزان بود. تولید تسلیحات دفاعی یک ضرورت برای امنیت ملی ما است.

وی درباره پرسشی درباره روابط ایران و روسیه نیز این روابط را رو به توسعه خواند و گفت که دو کشور در عمده مسایل منطقه ای و بین المللی اشتراک نظر دارند و برای ایجاد ثبات و امنیت تلاش می کنند.

روحانی گفت: هر کشوری که در زمینه علمی، صنعتی و تولیدی و بانکی و وام های مورد نیاز به ما کمک کند  البته ما روابط گرمتری با آن کشور خواهیم داشت چون ما در بخش انرژی نیازمند ۲۰۰ میلیارد سرمایه خارجی هستیم و تاکنون میلیارد ها دلار از سوی برخی کشورها از جمله ژاپن، روسیه و چین  جذب شده و آمریکا هم می توانست از فرصت برجام استفاده کند اما دارد به عکس عمل می کند . در حالی که ما نیازمند ناوگان هوایی مسافری هستیم اما مجلس نمایندگان آمریکا با مصوبه ای در معامله  بوئینگ اخلال می کند و این حرکت آنان یعنی تکرار سیاست های شکست خورده.

رئیس جمهور در پاسخ پرسشی در ارتباط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه یک نیروی بزرگ مردمی و نظامی در کشور ما است و در جنگ هشت ساله نقش بسیار مهمی را ایفا کرده وامروز هم برای امنیت ایران و مبارزه با تروریسم نه تنها در ایران بلکه در سوریه و عراق، نقش بسیار موثر و مهمی را ایفا کرده و می کند.

روحانی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره همه پرسی در اقلیم کردستان عراق گفت: باید توجه کرد که هر گونه تغییر بر خلاف قانون اساسی و تمامیت ارضی، و برای امنیت و صلح در عراق و کل منطقه بسیار خطرناک است. مرزهای جغرافیایی را نباید بگذاریم تغییر کند چرا که این حرکت، آغازگر دومینویی از تنش خواهد بود که پایان آن معلوم نیست به کجا ختم شود. روابط بین اربیل و بغداد نیز به عنوان یک موضوع داخلی عراق و در چارچوب قانون اساسی آن کشور پیگیری شود.

روحانی در پاسخ به پرسشی درباره ارتباط دادن دین اسلام و برخی گروه های تروریستی گفت: اسلام دین صلح و دوستی است و میان این دین و گروههای تروریستی هیچ ارتباطی نیست همانطور که ممکن است یک گروه مسیحی افراطی اقدامی تروریستی انجام دهد که نمی توان آن را به دین مسیحیت مرتبط کرد.دین اسلام با هرگونه خشونت ، ترور و آدمکشی مخالف است و ایجاد ارتباط میان این دو، یک اتهام بسیار خطرناک برای امنیت جهان است.

 • تاریخ : ۲۹ام شهریور ۱۳۹۶
 • موضوع : خبری

بانک مرکزی قیمت انواع ارز دولتی را در روز چهار‌شنبه ۲۹ شهریور ماه منتشر کرد.

 به گزارش خبرنگار محمد مکری، بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی را برای امروز چهارشنبه اعلام کرد که بر این اساس نرخ ۲۷ ارز نسبت به روز گذشته افزایش و نرخ ۸ ارز کاهش یافت. نرخ ۴ ارز نیز ثابت اعلام شد.

بر این اساس دلار با ۱۵ ریال افزایش قیمت  نسبت به روز گذشته ،  ۳۳ هزار و ۵۳۰ ریال تعیین شد. پوند انگلیس با ۴۴ ریال افزایش قیمت ، ۴۵ هزار و ۳۳۷ هزار ریال  تعیین شد. یورو با ۱۵۴ ریال افزایش قیمت،  ۴۰ هزار و ۲۶۶ ریال ارزش گذاری شد.

نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی چهار‌شنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی چهار‌شنبه

صفحه 10 از 33
»... قبلی 6789101112131415 بعدی 2030...«